arrow_back
Bizimle İrtibat Kurun

Telefon : +90 (850) 311 51 42

Demo talebinde bulunmak için veya her türlü soru, görüş ve önerileriniz için bize yazın.

Dernek Nedir? Dernek Tüzüğünün İçeriği

Dernek Nedir? Dernek Tüzüğünün İçeriği

 • DernekWeb
 • Dernekweb
 • Ekim 05, 2022

Dernek Nedir

Dernek  dilimizde oldukça sık kullanılan ve önemli kelimelerden bir tanesidir. Türk Dil Kurumu’na göre anlamı şöyledir ;

 • Belirli bir amacı olan ortak bir karara sahip olan ve bu kararları gerçekleştirmek için kurulan topluluk cemiyet anlamına gelmektedir

Kimler Dernek Kurar ;

Tüzel kişiler izin almadan dernek kurma hakkına sahiplerdir . Dernek kurucusu olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlardan memur statüsündeki görevler hakkında özel kanunlara koyulan kısıtlamalar saklı olmalıdır. Ayrıca 15 yaşını bitirmiş algılama gücüne sahip çocuklar ruhen, ahlaken ,bedenen ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim olmak üzere haklarını  sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yaşantıları ve özel hayatları geliştirmek amacıyla yasal olarak ve yasal temsilciler tarafından yazılı izin alarak çocuk dernekleri kurabilirsiniz yada kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirsiniz

Hangi Sebep İle Dernek Kurulmaz

Kanunen yasaklanan amaçları ve konusu uygunsuz suç içeren hukuka ahlaka uyumsuz olan şeyler arz edilmemelidir

Derneğin Kuruluş Şekli

Kuruluş belgesi , dernek tüzüğü ve gerekli tüm belgeler yerleşim yeri bulunduğu alan mülki amirliğine verildiği an dernek kurma yetkisi kazanılır

Dernek Tüzüğünün İçeriği

 • Derneğin adı ve merkezi
 • Derneğin amacı ve kuruluş nedeni
 • Derneğe üye olma ve üyeliği bırakma şartları
 • Genel kurulun toplantı şekli ve zamanı
 • Oy kullanma karar alma ve usul şekli
 • Yönetim ve denetim kurullunun görevi yetkisi nasıl seçeceği
 • Üye sayısı ve yedek üyeler
 • Derneğin gelir ve gider kaynakları
 • Derneğin iç ve dış denetin şekli
 • Tüzüğün ne şekilde olacağı ve değiştirileceği

Dernek Kuruluşu İçin Lazım Olan Belgeler;

 • Dernek üyesi tarafından imzalanmış iki tane kuruluş bildirimi .
 • Dernek kurucuları tarafından her sayfası imzalanmış üç adet tüzük .
 • Dernek kurucularının kimlikleri ve kimlik fotokopileri .
 • Dernek kurucuları arasında yabancı ülkeden gelen kişiler varsa bu kişilerin Türkiye’ye yerleştiklerini gösteren belgeler.

Dernek Kuruluş Bildiriminin İncelenmesi;

Dernek kuruluşu bildirimi ve belgeleri ile dernek tüzüğü en büyük mülki amirliği tarafından 60 gün incelenir . Kuruluşun incelenmesinde tüzükte ve kurucularda hukuki duruma aykırı bir sebep var ise tespit edildiği an bunların düzenlenmesi ani bir şekilde gerçekleştirilmesi istenir 30 gün içinde tamamlanamazsa en büyük mülki amirliği dava açması durumunu bildirir .

Derneğin Organları Nelerdir;

Derneğin zorunlu organları şunlardır ;

Genel kurul, denetim kurulu, yönetim kuruludur Dernekleri zorunlu organlar dışında başka organlarda oluşturabilmektedir . Ancak bu organların sorumlulukları devredilemez . derneğin en yetkili üyeleri tarafından oluşturulur.  Genel kurul dernek organlarını seçer ve derneğin diğer organa verdiği işleri yapar . Genel kurul üyeleri kabul etme ve çıkarma haklarına sahiplerdir onları denetler gözden geçirir ve görevden alma hakkına sahiptirler . Yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden az olmamak şartıyla tüzükte belirtilen sayıda üyelerden oluşur . Denetim kurulu ise 3 asıl 3 yedek üyeden az olmamak şartıyla tüzükte belirtilen sayıda üyelerden oluşur . Yönetim kurulu derneğin yürümesi ve temsil etmesini sağlayan bir organdır. Denetim kurulu ise denetleme görevlerini ve dernek tüzüklerini esas ve usullere göre düzenleyen bir organdır ve denetleme raporlarını yönetim kurulu ve genel kurula sunmaktadır

Derneğin Kuruluştan Sonra Yapması Gerekenler;

Denekler tarafından zorunlu olan defterler istenerek temin edilir kullanılmaya başlanılmadan önce dernekler birimlerinden yada noterlerden imzalatılarak onaylanır .

Dernekler tarafından yazılı tutulan defterler ;

 • Karar defteri
 • Üye kayıt defteri
 • Evrak kayıt defteri
 • Demirbaş defteri
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri
 • Yevmiye ve envanter defteri

 Kayıt Süresi ;

İşlemler defterlere düzeli bir şekilde günlük olarak kaydedilir. İşlemler işin ağırlığına ve yoğunluğuna uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak şekilde kaydedilmesi şarttır

Kayıtlar devamlı olarak muhasebe fişleri yetkili amirler tarafından imzalanarak belgelere dayanarak işlemlerin deftere işlenmesidir

Derneğin İç Denetimi ;

Derneklerde genel kurul yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabilir bunun Yanı sıra bağımsız denetim kuruluşları ’da denetim yapabilirler. Genel kurul ve yönetim kurulu gerek gördüğü takdirde denetim yapabilir ve bağımsız kuruluşlara denetim yaptırabilir

Derneğin tüzüğünde yer alan amaç ve amacın gerçekleşmesi için belirtilen çalışma konuları sonucunda faaliyet gösterip göstermeyeceği hesap defter ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını kontrol edilir. Esaslara ve usullere uygun ‘mudur eğer uygunsa 1 yılı geçmeyen  süre ile denetlenir ve denetim sonuçları bir rapor halinde tutulur ve kurul bir araya geldiğinde kurula sunulur .

DernekWeb
Dernekweb - Profesyonel Dernek Web Sitesi Dernek Yönetim Yazılımı

Türkiye'nin Tercihi Dernek Web Sitesi. Dernek, STK, Belediye, Sendika ve Vakıflar İçin Gereken Tüm Sayfalar. Kolayca Yönetin, Türkçe Yönetim Paneli, Kolay Kullanım Özellikleri ile hizmet vermekteyiz.

Son yazılar