loading
arrow_back
Bizimle İrtibat Kurun

Telefon : +90 (850) 311 51 42

Demo talebinde bulunmak için veya her türlü soru, görüş ve önerileriniz için bize yazın.

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlayan veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir.

STK ile Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler, çalışanlar ve diğer ilgililer arasında birçok türde sözleşmeler yapılabilmektedir. İş Sözleşmesi, Genel Kurul Kararı, Protokol, Komisyon Raporu gibi birçok türde sözleşme imzalanabilmektedir. STK'lar için çalışanlarınız için gerekli olan İş Sözleşmesi ve sendika kaydı ile ilgili hizmetler vardır.

Kuruluş amaçları:

* İnsan haklarını, çevre ve doğa koruma gibi konularda insanları bilgilendirmek.

* Siyasal partilerin ve hükümetlerin sosyal, ekonomik ve politik konulardaki eylemlerini denetlemek.

* Kitle iletişim araçlarının yayınlarını denetlemek.

* Çeşitli örgütler arasında farklı bir bağ oluşturmak.

* İnsanlara yardım etmek.

* Eğitim almak isteyen insanlara yardım etmek.

* Çalışma hayatında yer almaya çalısmak isteyen insanlara yardım etmek.

* Hastalara yardım etmek.

* Hastalarla ilgili kuruluşların Gerçekleştirdiği faaliyet

Ülkemizde sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, birlikler ve federasyonlar olarak çeşitli şekillerde ifade edilmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının en yaygın olanları dernek ve vakıfdır.

STK Özellikleri

STK Özellikleri

STK'lar gönüllülük esasına dayanarak faaliyet gösterir.

Sivil toplum kuruluşlarında çalışanların amacı, toplumun sorunlarını gidermektir.

Çalışan kişiler, görev karşılığında herhangi bir ücret kazanmazlar.

Çalışmada, üst-ast ilişkisi yoktur. Her birey, diğeriyle dayanışma içerisinde çalışır.

Devletin yetersiz olduğu durumlarda, halkın yardımına yetişen kuruluşlardır.

Devletin sivil toplum örgütlerine herhangi bir katkısı bulunmaz. STK'lar devletin koymuş olduğu yasal Süreçlere uymaktadır.

STK Görevleri

Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği STK görevleri farklı alanlarda yer almaktadır. Farklı alanlarda yer alan bu görevler ise çeşitli ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması amacı ile gerçekleştirilmektedir. Ülke içerisinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların temel haklarını savunmak, korumak, kollamak ve bu yönde özveride bulunmak amaçlardandır.

Sivil toplum kuruluşları ülke içerisinde farklı etkinlikler gerçekleştirmekte ve bu etkinlikler ile dikkat çekmeyi başarmaktadır.

Dernek Nedir?

Üyelerinin katkısıyla oluşturulan ve kişileri bir araya getiren gerçek kişi yapısı olup; üyelerinin genel çoğunluğu ile yönetilen ve yasal bir bağ olmadan, üyelerin kendi aralarında fikir birliğine vararak alacakları kararlara uymaları esastır.

Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

Burada dikkat edilecek noktalar şunlardır.

Dernekler kişi topluluğudur. Dernekler En az 7 kişi ile kurulur. Dernekler Hukuka ve ahlaka aykırı olarak kurulamaz. Dernekler Kazanç üzerine kurulamaz. Dernekler tüzel kişiliğine sahiptir.

Herkes önceden izin almaksızın dernek kurabilir. Dernek kurucuları ise fiil ehliyetine sahip olması gerekir.

Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar. Mülki amir ise bu belgeleri 60 Gün içinde inceleyip noksanlık olup olmadığını tespit eder. Eğer noksanlık varsa dernek kurucularına durumu tebliğ ederek 30 gün içinde bu noksanlıkların düzeltilmesini ister. Eğer bu noksanlık düzeltilmezse durumu asliye hukuk mahkemesine savcılık aracılığı ile bilidirir. Aykırılığın olmaması yada olan aykırılığın düzeltilmesi halinde, dernek dernekler kütüğüne kayıt edilir.

Dernek kuruldukları andan itibaren ilk 6 ay içinde genel kurulu toplamak ve zorunlu organlarını oluşturmak mecburiyetindedir.

Derneğe üye olan kişiye Üye denir. Derneklere fiil ehliyeti olan her gerçek ve tüzel kişiler üye olabilir. Üyelik için aranan kriterler kaybolursa üyelik kendiliğinden düşer. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Vakıf Nedir

Vakıf Geleneksel olarak, bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya paraya "vakfiye" denir. Bu geleneksel yapının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kurumsallaştırılması ile oluşmuştur. Anayasaya göre "Dernekler ve vakıflar kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler." Yani belirli bir amaç için kurulur ve bunun dışında etkinlik gösteremezler. Türkiye'de vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenirler.