arrow_back
Bizimle İrtibat Kurun

Telefon : +90 (850) 311 51 42

Demo talebinde bulunmak için veya her türlü soru, görüş ve önerileriniz için bize yazın.

Dernek KVKK Aydınlatma Metni Örneği

Dernek KVKK Aydınlatma Metni Örneği

  • DernekWeb
  • Dernekweb
  • Ekim 05, 2022

**** ****** DERNEĞİ KVKK METNİ

T.C. ***** Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 29.03.2022 Tarih ve 199386 Sayı ile onaylanan ***-*****-*** Kütük numarası ile anılan ****** ***** Derneği üyelerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte "Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni" hususları aşağıda metin halinde bilgilerinize sunulmuştur.

**** ****** Derneği

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, ****** ***** Derneği olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen ****** ***** Derneği üyelerine/gönüllerine/gönüllü/adaylarına/bursiyerlerine/bağışçılarına/destekçilerine/tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerinin, kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veri sahibinin;

Ad ve soyadı,
C. Kimlik Numarası,
İş unvanı / mesleği / çalıştığı yer,
Oda Adı ve Sicil No,
Mezuniyet Bilgileri (Lise,Lisans ve Lisansüstü)
Bildiği Yabancı Dil,
İş unvanı / mesleği / çalıştığı yer
E-posta Bilgileri
Telefon numarası (ev iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri,
Cinsiyeti
Doğum tarihi
Kan Grubu
Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi / özgeçmiş bilgileri
Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar,
gibi konuları içeren verileri kişisel verilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, ****** ***** Derneği ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

****** ***** Derneği’nin internet siteleri üzerinden online olarak yapmış olduğunuz başvurular,
İnternet sitesi ziyaretleriniz, sizi tanımak için kullanılan çerezler,
Sosyal medya kanalları ve Google vb. arama motorlarının kullanımı,
****** ***** Derneği’nin üniversiteler, kamusal alanlar ve diğer ortamlarda açmış olduğu stantlarda kurulan iletişim,
Tarafınızca doldurulan başvuru bilgi formu, gönüllü taahhütnamesi, stajer taahhütnamesi vb. form ve taahhütnameler.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel veri sahibinin kişisel verileri;

Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve kişisel veri sahibinin kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
Yapılacak faaliyet ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,
Faaliyet alanı kapsamının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden akademik araştırmalarda, istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi, analiz ve denetim yapılabilmesi,
****** ***** Derneği’ne sponsorlarına/destekçilerine/üyelerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,
Talep edeceği bilgi, etkinlik ve faaliyetlerle ilgili kişisel veri sahibine bilgilendirme yapılması,
Kişisel veri sahibinin yapabileceği şikâyet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
Kişisel veri sahibinin tercihlerine göre ilgilerini çekebilecek yeni etkinlik ve faaliyetlerin önerilebilmesi,
Kişisel veri sahibinin üstleneceği görevlerin düzenlenmesi ve görevlere ilişkin
bilgilendirme yapılması,
Kişisel veri sahibinin beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların kişisel veri sahibinin tercihine bağlı olarak hatırlatılabilmesi,
Sosyal medya, internet sitesi, yazılı,basılı ve görsel yayın vb. kanallarda üye/destekçi ve sponsor hikayelerinin paylaşılması,
Verilerin saklanmak üzere aktarılması,
Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma / yedeklenmesi,
****** ***** Derneği’ne ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği etkinlikler için kişisel veri sahibine bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
Bağış talebinde bulunabilmesi,
Bilginin elde edilmesi esnasında kişisel veri sahibini bildirilecek sair amaçlarla,
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,
Ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde işlenebilecektir.
YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ / KURULUŞLAR

Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere dernek amaçlarımızı gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon içinde olduğumuz STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı kurum ve kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK MADDE 11 KAPSAMINDAKİ HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca
aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan ****** ***** Derneği’nden talep
edebilirsiniz. Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca ****** ***** Derneği’ne daha önce bildirilen ve ****** ***** Derneği sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

Veri Sorumlusu: Basamak Bilişim

Posta Adresi: İncilipınar Mahallesi 36057 nolu Sokak Ekip İş Merkezi no 16/21, 27500 Şehitkamil/Gaziantep

E- posta adresi: info@dernekweb.com

Telefon : 0850 311 51 42

DernekWeb
Dernekweb - Profesyonel Dernek Web Sitesi Dernek Yönetim Yazılımı

Türkiye'nin Tercihi Dernek Web Sitesi. Dernek, STK, Belediye, Sendika ve Vakıflar İçin Gereken Tüm Sayfalar. Kolayca Yönetin, Türkçe Yönetim Paneli, Kolay Kullanım Özellikleri ile hizmet vermekteyiz.